Algemene verkoopvoorwaarden van circulaire (GCS)

Bijgewerkt: 20/2/2024

De hierin uiteengezette Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zijn aangegaan tussen enerzijds de Franse vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS) Circular, met een maatschappelijk kapitaal van € 26 619,47 en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs B onder het nummer 850 542 804, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 78 av. des Champs-Elysées, bureau 326, 75008 Parijs, Frankrijk, en die wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Amaury KOSMAN (hierna "Circulaire" en "wij"), en ten tweede, elke fysieke en morele persoon die volledig contact kan opnemen (hierna de "Klant", "Gebruiker" en "u").

Woorden met een hoofdletter hebben in het gehele GCS dezelfde betekenis.

1 - OBJECT

Welkom bij Circular! De hoofdactiviteiten van Circular zijn het ontwerpen, bewerken, ontwikkelen en vermarkten van applicaties, software en verbonden objecten.

De Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) bepalen de contractuele relaties tussen Circular en u met betrekking tot de verkoop van de Producten & Diensten (hierna te noemen de "Producten & Diensten") van Circular. De GCS, aangevuld met de GCU beschikbaar op www.circular.xyz/en/terms-of-use, prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden waarmee Circular niet uitdrukkelijk heeft ingestemd.

De GCS is van toepassing op alle Producten & Diensten die te koop worden aangeboden op www.circular.xyz (de "Websites"), voor de gehele periode waarin de Websites online zijn. Aangezien de Websites en de regelgeving kunnen veranderen, behoudt Circular zich het recht voor om de GCS te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online worden gezet. Alle nieuwe GCS vervangen de vorige GCS. Een bepaalde bestelling is echter onderworpen aan de versie van de GCS die van toepassing is op het moment van de bestelling. Wij raden u aan de AGV regelmatig te raadplegen. De aankoop van de Producten & Diensten door de Klant houdt een onvoorwaardelijke, volledige en complete aanvaarding in van de AVV en een verklaring van afstand van alle conflicterende documenten of voorwaarden.

Weigering om in te stemmen met de GCS sluit de Klant uit van de verkoopovereenkomst. Circular behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren van Klanten die niet akkoord gaan met of zich niet houden aan de GCS, en deze Klanten kunnen geen aanspraak maken op enige compensatie.

Behoudens tegenbewijs vormen de door Circular geregistreerde gegevens het volledige bewijs van alle transacties tussen de Klanten en Circular.

2 - PRODUCTEN

Circular biedt de Producten & Diensten vermeld op de Websites te koop aan. Circular verbindt zich ertoe de voornaamste kenmerken van de Producten & Diensten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven, de prijs ervan, de betalingsmodaliteiten en eventuele leveringsbeperkingen weer te geven en ten slotte alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de Websites en de daarop vermelde contactgegevens bijgewerkt zijn. Producten & Diensten te koop aangeboden door Circular zijn bedoeld voor privé- en niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik is uitgesloten. Elk gebruik dat strijdig is met een privégebruik of afwijkt van het gebruik dat wordt voorgesteld in de technische documentatie die beschikbaar is op de Website en de documentatie die door Circular wordt verstrekt, wordt niet gegarandeerd door Circular.

Hoewel Circular alles in het werk heeft gesteld om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, zijn alle maten, gewichten, capaciteiten, afmetingen en afmetingen die op onze website worden vermeld, onderhevig aan kleine variaties. Circular doet geen uitspraken over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geldigheid of tijdigheid van lijsten, beschrijvingen of afbeeldingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle kenmerken en specificaties zoals gewichten en maten) voor Producten die beschikbaar zijn via Onze Websites. Dergelijke informatie en de beschikbaarheid van Producten & Diensten (inclusief, zonder beperking, de geldigheid van coupons of kortingen) kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij doen redelijke inspanningen om de kenmerken van producten nauwkeurig weer te geven, met inbegrip van de toepasselijke kleuren, maar de werkelijke kleuren die u ziet, zijn afhankelijk van uw computersysteem en wij kunnen niet garanderen dat uw computer dergelijke kleuren nauwkeurig weergeeft. Het is Uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke lokale, provinciale, federale en buitenlandse wetten (met inbegrip van minimumleeftijdsvereisten) met betrekking tot de aankoop, het bezit en het gebruik van Producten & Diensten te begrijpen en na te leven.

3 - BESTELPROCES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Om een bestelling voor u te plaatsen, moet u gegevens verstrekken over uw identiteit en contactgegevens voor bezorging.

Bestellingen worden geplaatst via de Website. U verbindt zich ertoe de contactinformatie voor elk Product te lezen. Vervolgens wordt u gevraagd de AGV te lezen, deze onvoorwaardelijk te aanvaarden en uitdrukkelijk uw betalingsverplichting te erkennen. U gaat naar de betalingsinterface om het totaalbedrag van uw bestelling te betalen. Een verkoop wordt als voltooid beschouwd wanneer u de laatste goedkeuring hebt uitgevoerd en uw betaling hebt voltooid. Alle betaalde bestellingen vormen een overeenkomst met de GCS, aangevuld met de GCU, en met de prijzen en beschrijvingen van de Producten. Uw bestelling wordt door Circular per e-mail bevestigd. Een eerste e-mail bevestigt de contractuele contactgegevens met betrekking tot bestellingen en een tweede e-mail geeft u een volgnummer.

4 - PRIJS

De prijzen van Producten worden vermeld in verschillende valuta, afhankelijk van uw regio; euro's, Amerikaanse dollars, Australische dollars, Britse ponden en Japanse yen. De prijs voor Europese landen is inclusief alle belastingen (btw), afgezien van het deel van de verwerkings- en verzendkosten.

5 - GOEDKEURING VAN ORDERS PER CIRCULAIRE

Orders worden goedgekeurd op voorwaarde dat aan geen van de volgende voorwaarden voor beëindiging van de order wordt voldaan:

Onvoorwaardelijke aanvaarding van de GCS: Circular behoudt zich het recht voor om alle bestellingen te weigeren van Klanten die weigeren om geheel of gedeeltelijk akkoord te gaan met de GCS;

Beschikbaarheid: Producten worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. Details over de beschikbaarheid van de Producten worden gegeven op het moment van de bestelling. In het geval dat alle of een deel van de bestelde Producten tijdelijk niet beschikbaar zijn, zal Circular u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. De aankoop is onderworpen aan de beschikbaarheid van de Producten op de Website. Indien dit niet het geval is, is de verkoop ongeldig en kunnen de Klanten geen schadevergoeding eisen.

Factuur- en afleveradressen: Circular accepteert alleen bestellingen met factuur- en afleveradressen in de landen die op de Website worden vermeld.

In het geval dat aan een of meer van de bovenstaande beëindigingsvoorwaarden wordt voldaan, wordt u per e-mail van de situatie op de hoogte gesteld. De bestelling in kwestie wordt dan geannuleerd en u krijgt het totale bedrag van de bestelling binnen maximaal 14 (veertien) kalenderdagen terugbetaald via de door u gebruikte betaalmethode (bankpas of PayPal). Wijzigingen in het btw-tarief en alle nieuwe belastingen kunnen van invloed zijn op de prijzen.

Circular behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling te weigeren of te annuleren of een bestelhoeveelheid te beperken, zelfs na ontvangst van Uw bestelling. Wij kunnen ook aanvullende kwalificerende informatie vragen voordat wij Uw bestelling accepteren of verwerken. Hoewel het onze gewoonte is om bestellingen per e-mail te bevestigen, houdt uw ontvangst van een e-mailbevestiging niet in dat wij uw bestelling accepteren of dat wij een aanbod tot verkoop van een product bevestigen.

Circular behoudt zich het recht voor om te weigeren een bestelling van een Klant uit te voeren met wie Circular een geschil heeft of heeft gehad, dat een legitieme grond vormt om de verkoop van Producten aan een klant te weigeren, in overeenstemming met artikel L122-1 van de Franse consumentenwet ("Code de la consommation").

Circular verkoopt en verzendt producten die via onze websites zijn gekocht uitsluitend aan eindgebruikers, en Circular behoudt zich het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als wij vermoeden dat u producten koopt voor wederverkoop.

6 - FACTURERING EN BETALING

De Producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd. Het gefactureerde bedrag is strikt gelijk aan de totale prijs die bij de bestelling is aangegeven. Betaling vindt plaats zodra u uw bestelling hebt bevestigd. Betaling vindt plaats via creditcard/debetkaart of via PayPal. Facturen worden betaald in euro's (EUR). De Producten blijven eigendom van Circular tot de prijs volledig is betaald.

De prijs is volledig betaalbaar op de dag dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst of in overeenstemming met de voorwaarden van de Website wanneer de Klant kiest voor het renteloze betalingsplan met meerdere termijnen. Circular is niet gehouden het Product te leveren indien de betaling onvolledig is. Circular behoudt zich verder het recht voor om de levering van de bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd.

Door online een bestelling te plaatsen, machtigt de Klant het Bedrijf om zijn betaalkaart te debiteren voor het volledige bedrag van de bestelling (inclusief leveringskosten en belastingen, indien van toepassing), als de betaling wordt gedaan met een betaalkaart.

Alle belastingen, rechten of andere heffingen die uit hoofde van de Franse regelgeving verschuldigd zijn, komen voor rekening van de Klant. De Klant garandeert Circular dat hij het recht heeft om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken. Circular behoudt zich het recht voor om de bestelling en levering op te schorten indien de rentevrije betalingsregeling met meerdere termijnen niet wordt nageleefd.

7 - BESTELLINGEN ANNULEREN

Klanten kunnen bestellingen annuleren voordat ze worden verzonden, op verzoek van de klant, via het volgende e-mailadres: support@circular.xyz.

Betaalde verzend- en administratiekosten en belastingen worden niet terugbetaald als de verzending al heeft plaatsgevonden.

8 - INSCHRIJVINGSBELEID

Onze abonnementsdienst biedt toegang tot bepaalde premium content, software, maandelijkse productleveringen en andere verzekeringen. Door u te abonneren, gaat u akkoord met het ontvangen van leveringen/downloads/toegang tot deze goederen en diensten met een variabele frequentie.

Door u te abonneren op onze service, machtigt u ons om uw creditcard/debetkaart automatisch op terugkerende basis te belasten totdat u uw abonnement opzegt. Het bedrag wordt in rekening gebracht tenzij u stappen onderneemt om eventuele volgende transacties te annuleren.

U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen en de opzegging wordt onmiddellijk van kracht, waardoor toekomstige kosten worden voorkomen. Houd er echter rekening mee dat we geen terugbetalingen of pro rata vergoedingen aanbieden voor ongebruikte delen van uw abonnementsperiode. Na annulering behoudt u toegang tot de geabonneerde goederen en services tot het einde van de huidige factureringscyclus.

Om je abonnement op te zeggen moet je, afhankelijk van het aangeschafte product, contact opnemen met het Circular-team en de aanwijzingen volgen om een betaalde functie op te zeggen of te annuleren via de app in 'beheer mijn cirkel'. Je kunt ook contact opnemen met onze klantenservice op support@circular.xyz voor hulp bij annulering.

We doen er alles aan om het opzeggingsproces zo eenvoudig mogelijk te maken. Als je problemen ondervindt of vragen hebt over het opzeggen van je abonnement, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice voor snelle hulp.

Dit Abonnementenbeleid is door middel van verwijzing opgenomen in onze Algemene Voorwaarden. Door u te abonneren op onze service erkent u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan zowel dit abonnementenbeleid als onze Algemene voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor dit Abonnementenbeleid te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Wijzigingen worden onmiddellijk na publicatie op onze website van kracht. Het is uw verantwoordelijkheid om dit beleid regelmatig te controleren op eventuele updates of wijzigingen.

9 - LEVERING

Zodra je je bestelling hebt afgerond, krijg je de geschatte leverdatum te zien. Deze datum kan veranderen afhankelijk van de verzendmethode en het afleveradres en kan variëren tussen 7 en 60 dagen. De opgegeven datum is een schatting op basis van onze gemiddelde tijd die nodig is om een bestelling te verwerken en te leveren. Deze schatting vormt op geen enkele wijze een deadline of een aansprakelijkheid voor Circular. Circular is niet aansprakelijk voor vertragingen in de verzending die te wijten zijn aan de rederij, en in het bijzonder in geval van een staking.

Er wordt een e-mail verstuurd zodra de Producten zijn verzonden, met daarin de levertijd. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij verstrekt bij het plaatsen van de bestelling (achternaam, voornaam, contactgegevens, verzendadres, enz.) en de daaraan verbonden gevolgen (vertraging, onmogelijkheid of foutieve levering, enz.).

De Producten worden verzonden naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Als het adres onjuist blijkt te zijn, zijn de kosten voor verzending van de Producten naar een ander adres uitsluitend voor uw rekening.

Indien de Producten op verschillende data beschikbaar zijn, is de levertijd gebaseerd op de laatste van de genoemde data. Circular behoudt zich echter het recht voor om bestellingen op te splitsen in meerdere pakketten. In een dergelijk geval wordt u vooraf een e-mail gestuurd. In een dergelijk geval worden de verwerkings- en verzendkosten alleen gefactureerd op basis van één pakket. Bestellingen worden in perfecte staat overhandigd aan het verzendbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering aan klanten.

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat het verzendbedrijf u uw bestelling overhandigt. Deze bepaling wordt vastgesteld door het IT-systeem dat door het verzendbedrijf wordt gebruikt. Wij raden u aan de Producten te controleren op het moment van levering en in het geval dat een Product wordt geleverd dat niet aan de eisen voldoet (d.w.z. het verkeerde product is verzonden, het product is defect, beschadigd of incompleet, enz.

De Europese Unie

DDP - Delivered Duty Paid

Circular is verantwoordelijk voor het leveren van de goederen op de aangegeven plaats in het land van de koper, en betaalt alle kosten voor het leveren van de goederen op de plaats van bestemming, inclusief invoerrechten en belastingen.

Buiten de Europese Unie

DAP - Geleverd ter plaatse

Circular betaalt voor het vervoer naar de genoemde plaats, met uitzondering van kosten in verband met inklaring, en aanvaardt alle risico's tot het moment dat de goederen klaar zijn voor lossing door de koper.

10 - VERZENDKOSTEN

Op het moment van bestellen kunnen verschillende verzendmethoden worden aangeboden. De verzendkosten variëren afhankelijk van het gewicht van je bestelling, het verzendadres en de gekozen verzendmethode. De verzendkosten worden aangegeven op het moment van je bestelling. Het volledige bedrag van de verzendkosten is voor jouw rekening.

11 - HERROEPINGSRECHT

De term Product wordt gedefinieerd door de Circular Ring, de Circular Charger en de Verlengkabel. De Verwisselbare Buitenhoes, Maatkit en Cadeaubonnen worden beschouwd als verbruiksartikelen die niet kunnen worden terugbetaald of geretourneerd.

Volgens artikel L.221-18 van de Franse Consumentenwet (Code de la consommation) heeft de Klant het recht om een Product om welke reden dan ook binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het Product terug te sturen. Het Product moet zich bij ontvangst in de oorspronkelijke staat bevinden en mag niet gebruikt zijn.

Circular behoudt zich het recht voor om foto's of video's van het product te vragen om de staat van het product te controleren.

Deze bepalingen zijn alleen van toepassing op privégebruik van het Product. In geval van meerdere bestellingen gaat de herroepingstermijn in op de datum van levering van het desbetreffende Product. Betaalde verzend- en administratiekosten en belastingen worden niet terugbetaald.

U kunt uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uitoefenen door een e-mail te sturen naar Circular, of door middel van een andere ondubbelzinnige verklaring waarin u uw wens om de overeenkomst te herroepen kenbaar maakt via het e-mailadres support@circular.xyz. Als u gebruik maakt van deze optie, sturen wij u een ontvangstbevestiging van de herroeping op een relevant medium (bijvoorbeeld via e-mail). Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht, heeft u dertig (30) dagen de tijd om de Producten in de originele verpakking en staat met de bijbehorende accu('s), eventueel aangebrachte accessoires en de factuur van de Producten aan Circular te retourneren. De verzendkosten zijn uitsluitend voor rekening van de Klant. De Klant draagt de verzendingsrisico's van het (de) artikel(en) tijdens de retourzending. Indien het serienummer van het Product onjuist is of ontbreekt, of indien de originele verpakking van het Product ontbreekt of het Product beschadigd is, behoudt Circular zich het recht voor de terugbetaling te weigeren. Het Product dient te worden geretourneerd volgens de instructies en vereisten van Circular voor verzending. U krijgt het volledige betaalde bedrag voor het geretourneerde Product, exclusief verzendkosten, terugbetaald binnen een periode van maximaal 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product door Circular of vanaf de datum waarop u Circular het bewijs heeft geleverd dat het Product is ontvangen, afhankelijk van welke van de twee het vroegst is. U kunt aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de Producten beschadigd raken als gevolg van handelingen met betrekking tot deze Producten, met uitzondering van handelingen die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen.

12 - GARANTIES

DE DIENSTEN WORDEN U AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN, MET ALLE FOUTEN" EN "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EN CIRCULAR EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, EN WIJST UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN NIET-INBREUK AF. CIRCULAR GARANDEERT NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES NIET WORDT GEHINDERD, DAT DE CONTENT NIET BESCHIKBAAR IS, DAT DE FUNCTIES IN DE SERVICES AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, DAT DE SERVICES VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN, DAT DE WERKING VAN DE SERVICES ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS IS, DAT GEBREKEN IN DE SERVICES WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE FUNCTIES IN DE SERVICES FUNCTIONEREN MET ANDERE MOBIELE APPS OF HARDWARE, OF BINNEN EEN SYSTEEM. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR CIRCULAR OF EEN DOOR CIRCULAR GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER CREËERT EEN GARANTIE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN OP TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS.

Met inachtneming van de uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die hieronder worden uiteengezet, garandeert Circular de oorspronkelijke koper van het Product dat de hardware van het Product vrij is van functionele defecten, indien onderworpen aan normaal, juist en bedoeld gebruik door goed geïnformeerde gebruikers, gedurende één (1) jaar vanaf de datum van verzending van het Product aan de oorspronkelijke koper (de "Garantieperiode"). Als uw lokale wetgeving die van kracht is op het moment van aankoop een garantieperiode vereist die langer is dan één (1) jaar, wordt deze garantie verlengd voor zover vereist door deze wetgeving.

Binnen de garantieperiode zal Circular alle onderdelen van het Product die niet aan de garantie voldoen kosteloos voor u repareren of vervangen. Vervangende producten kunnen naar onze keuze nieuw of gereviseerd zijn.

Circular behoudt zich het exclusieve recht voor om naar eigen goeddunken het Product te repareren of te vervangen, of een volledige terugbetaling aan te bieden. Een dergelijk rechtsmiddel is uw enige en uitsluitende rechtsmiddel bij schending van deze beperkte garantie.

Garantiereparaties en -vervangingen hebben een nieuwe garantieperiode die het langste is van negentig (90) dagen of het restant van de oorspronkelijke garantie van één (1) jaar. Na deze nieuwe periode, of na 3 vervangingen, afhankelijk van de situatie, is het Circular's eigen goeddunken om al dan niet een gedeeltelijke terugbetaling aan te bieden.

Om een claim onder deze Garantie in te dienen, neemt u contact op met de klantenservice van Circular via support@circular.xyz. Voor het verkrijgen van service onder deze Garantie dient u te voorzien in (a) het originele aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw verzendadres, telefoonnummer en e-mailadres, (d) een beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het Product.

U mag defecte Producten niet retourneren aan Circular of haar geautoriseerde service provider wanneer u aanspraak maakt op deze Garantie zonder deze informatie aan Circular te verstrekken. Het Product (of het betreffende onderdeel daarvan) dient aan Circular te worden geretourneerd.

Circular betaalt de porto- of ophaalkosten indien onze klantenservice u een retouretiket heeft verstrekt. Het wordt aanbevolen om het Product verzekerd en traceerbaar te verzenden. Circular is niet aansprakelijk voor Product dat verloren gaat of beschadigd raakt tijdens verzending. Het gerepareerde of vervangende Product wordt alleen naar het desbetreffende retouradres verzonden met de verzendkosten vooruitbetaald door Circular indien u een retouretiket heeft ontvangen.

Als u andere vragen hebt over garanties, kunt u contact opnemen met Circular op het volgende adres: support@circular.xyz.

13 - AFWIJZING VAN GARANTIE

In dergelijke gevallen vervallen alle garantieclaims:

- De Circular-producten die worden beschouwd als verbruiksgoederen (Verwisselbare buitenschaal, Maatkit, Cadeaubonnen);
- Verkeerde maat bestelling
- Normale slijtage van het Product; en meer in het algemeen fysieke schade die optreedt nadat de Producten zijn ontvangen, ongeacht of dit de werking van de Producten beïnvloedt of niet;
- Elk gebruik van het Product dat in strijd is met het normaal verwachte gebruik van het Product en de gebruikershandleiding (circular.xyz/user-guide);
- Elk gebruik van een Product dat in strijd is met of niet expliciet is toegestaan binnen de aanbevelingen die door Circular op het Product zijn gepubliceerd;
- Schade veroorzaakt door of als gevolg van een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, corrosie, overstroming, brand, aardbeving of enige andere externe oorzaak;
- Zichtbare gebreken en cosmetische schade inclusief krassen;
- Verbruiksonderdelen in het Circular-product, zoals batterijen, tenzij productschade is ontstaan door een materiaalfout;
- Schade als gevolg van het gebruik van een ander product dan de door Circular bij het Product geleverde producten, inclusief het gebruik van externe software of applicatie ;
- Storingen veroorzaakt door een poging tot wijziging van de Producten;
- Slecht onderhoud van de Producten door de Klant of een derde partij anders dan Circular (als niet-gelimiteerde voorbeelden: vervuiling, oxidatie, corrosie, roest,....);
- Technische manipulaties, met inbegrip van de wijziging of de herstelling van het besturingssysteem en/of de Producten door de Klant en in geval van een herstelling door een organisatie die niet vooraf door Circular werd goedgekeurd; Meer in het algemeen elke wijziging die niet vooraf door Circular werd goedgekeurd;
- Het feit dat de Producten en Diensten van Circular ononderbroken en foutloos werken.

Circular is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet kunnen opvolgen van de gebruiksinstructies van het Product.

14 - AANKOPEN IN HET BUITENLAND

De Websites kunnen vanuit het buitenland worden gebruikt. Circular biedt haar Producten & Diensten te koop aan in de op de Website vermelde landen. De verkoop van de Producten in het land waar u woont kan echter onderworpen zijn aan een specifiek kader. Circular kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de Producten worden geleverd. Het is uw verantwoordelijkheid om bij de lokale autoriteiten na te gaan of de Producten die u van plan bent te bestellen, mogen worden geïmporteerd en gebruikt. Er kunnen douanerechten en/of andere lokale belastingen en/of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en heffingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Circular. Ze worden uitsluitend door u gedragen en vallen volledig onder uw verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in het betreffende land. Het wordt aanbevolen dat u informatie inwint over deze aspecten bij de lokale autoriteiten in het betreffende land voordat u een bestelling plaatst op de Website.

15 - EIGENDOM EN RISICO-OVERDRACHT

Circular blijft eigenaar van haar Producten & Diensten totdat deze volledig zijn betaald en alle belastingen en kosten zijn voldaan.

Circular is aansprakelijk voor de Producten tot aan de levering ervan. De overdracht van het risico van Circular aan de Klant vindt plaats zodra de Producten aan de Klant worden afgeleverd en alle risico's worden de verantwoordelijkheid van de Klant (als niet-limitatieve voorbeelden: risico van verlies, diefstal, bederf, enz.)

16 - AANSPRAKELIJKHEID

Circular herinnert haar Klanten eraan dat de Producten & Diensten die worden verkocht op de Circular Website voldoen aan de lokale toepasselijke wet- en regelgeving in de Landen die worden vermeld in de gebruikershandleiding (https://www.circular.xyz/user-guide). Circular wijst daarom alle aansprakelijkheid af voor het niet voldoen aan de lokale toepasselijke wetgeving indien de Producten & Diensten in andere landen zouden worden gebruikt of geïmporteerd.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de bewaring van de Producten. Circular wijst elke aansprakelijkheid af in geval van verslechtering, verlies van gegevens als gevolg van een onjuist gebruik van de Producten door een Klant of een derde partij.

Circular wijst iedere aansprakelijkheid af indien het gebruik van de Producten & Diensten geheel of gedeeltelijk onmogelijk is als gevolg van incompatibiliteit van de Producten & Diensten. Circular wijst iedere aansprakelijkheid af indien de schade is veroorzaakt door Opdrachtgever of een derde.

Circular wijst elke aansprakelijkheid af in het geval van een schending van een van haar contractuele verplichtingen die het gevolg is van een onvoorziene omstandigheid of een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken tijdens de duur van de gebeurtenis. Alle andere bepalingen blijven onverminderd van kracht. Circular zal de Klant informeren over de gebeurtenis binnen zeven (7) werkdagen nadat deze zich heeft voorgedaan en zal zijn verplichtingen nakomen zodra de gebeurtenis is beëindigd.

Als de gebeurtenis langer dan een maand duurt, heeft de Klant het recht om het contract van rechtswege te beëindigen. Als gevallen van onvoorziene omstandigheden of overmacht worden met name beschouwd: elke niet-nakoming of vertraging bij de uitvoering van een bestelling of bij de verzending van een bestelling, die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover de Klant geen controle heeft, zoals:

- Stakingen, sluitingen of andere industriële acties;

- Burgerlijke onrust, rellen, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanslagen, oorlogen (verklaard of niet), oorlogsdreiging of oorlogsvoorbereidingen;

- Branden, explosies, stormen, overstromingen, aardbevingen, aardverschuivingen, epidemieën of andere natuurrampen;

- De onmogelijkheid om gebruik te maken van trein-, boot-, vliegtuig- of wegvervoer, of andere particuliere of openbare vervoermiddelen;

- De onmogelijkheid om private en publieke telecommunicatienetwerken te gebruiken;

- De wetten, decreten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van alle regeringen;

- Stakingen, problemen of ongelukken bij zeetransport, post en andere zaken.

- De uitvoering van het GCS wordt opgeschort voor de volledige duur van een geval van overmacht, wat een verlenging van de uitvoerings- en leveringstermijnen met dezelfde duur met zich meebrengt.

IN GEEN GEVAL ZULLEN CIRCULAR, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONDER WELKE JURIDISCHE THEORIE DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DE DIENSTEN OF ENIGE INHOUD IN VERBAND MET DE DIENSTEN, OF DERGELIJKE ANDERE SITES OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, INKOMSTENDERVING, WINSTDERVING, VERLIES VAN OMZET OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN ONGEACHT OF DIT WORDT VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DIT TE VOORZIEN WAS. DEZE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF CIRCULAR AL DAN NIET IS GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. VOOR ZOVER AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET, ZAL CIRCULAR IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, HETZIJ CONTRACTUEEL, DOOR ONRECHTMATIGE DAAD OF ONDER ENIGE ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, VAN MEER DAN $100.

GEEN MEDISCH APPARAAT

De producten en diensten (inclusief de website en gehoste diensten) zijn geen medisch hulpmiddel en zijn niet bedoeld om als zodanig te worden gebruikt. Het product en de gerelateerde diensten en andere aanbiedingen zijn bedoeld om nuttige informatie te verschaffen via het gebruik van ons product en gerelateerde aanbiedingen; we geven echter geen goedkeuring, verklaring of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de informatie die wordt ontvangen via het gebruik van het product of de gerelateerde aanbiedingen. De nauwkeurigheid van de gegevens die worden verzameld en gepresenteerd via het gebruik van het product en verwante aanbiedingen is niet bedoeld om die van medische apparatuur of wetenschappelijke meetapparatuur te evenaren. Circular is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, effectiviteit of het juiste gebruik van informatie die u ontvangt via ons aanbod. Het gebruik van onze aanbiedingen mag niet in de plaats komen van uw gezond verstand en beoordelingsvermogen. Lees alle veiligheidsaanwijzingen bij het gebruik van onze producten en houd u eraan.

Met uitzondering van de beperkte productgaranties die hierin worden gespecificeerd, worden alle uitdrukkelijke, impliciete of wettelijke voorwaarden, verklaringen en garanties, waaronder, zonder beperking, alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, bevredigende kwaliteit, niet-interferentie, nauwkeurigheid van informatieve inhoud, of als gevolg van een gang van zaken, de wet, gewoonte, gebruik of handelspraktijk, hierbij uitgesloten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en worden uitdrukkelijk afgewezen door happy health, haar leveranciers en licentiegevers (indien van toepassing). Voor zover een van deze niet kan worden uitgesloten, is een dergelijke impliciete voorwaarde, vertegenwoordiging en/of garantie in duur beperkt tot de periode van de expliciete garantie waarnaar wordt verwezen in het van toepassing zijnde gedeelte "Beperkte garantie" hierboven. Omdat sommige staten of rechtsgebieden geen beperkingen toestaan met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, is de bovenstaande beperking mogelijk niet van toepassing in dergelijke staten.

Deze garantie geeft de koper specifieke wettelijke rechten, en de koper kan ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. Deze afwijzing en uitsluiting is van toepassing, zelfs als de uitdrukkelijke garanties hierboven uiteengezet niet van hun essentiële doeleinden. Het enige rechtsmiddel van de koper, en de enige en exclusieve verplichting van happy health voor schending van de hierboven uiteengezette beperkte garanties, is de, reparatie, vervanging of terugbetaling van de oorspronkelijke aankoopprijs voor het product (welke dergelijke rechtsmiddelen naar eigen goeddunken van happy health worden gekozen).

17 - LICENTIE VOOR SOFTWARE

De Software omvat de ingebedde software, interfaces, inhoud, lettertypen en gegevens die bij Uw Product zijn geleverd en die kunnen worden bijgewerkt of vervangen door functieverbeteringen of systeemupdates die door Happy Health worden geleverd (gezamenlijk de 'Software' genoemd). De Software wordt door Happy Health aan U in licentie gegeven, niet verkocht. Happy Health en haar licentiegevers behouden het eigendom van de Software en behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. Onder de hierin uiteengezette voorwaarden wordt U een beperkte, niet-exclusieve licentie verleend om de Software te gebruiken op één Product voor uw individuele, consumentendoeleinden. U mag de Software niet kopiëren, decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, demonteren, proberen de broncode ervan te achterhalen, decoderen, wijzigen of er afgeleide werken van maken, en U stemt ermee in anderen hier niet toe in staat te stellen.

18 - VERZEKERING

Circular verklaart dat het bij een verzekeringsmaatschappij met een goede reputatie een verzekeringspolis heeft afgesloten die alle schade en verliezen dekt waarvoor het aansprakelijk kan worden gesteld of die het gevolg kunnen zijn van een defect aan het product op het grondgebied van de Verenigde Staten en in lidstaten van de Europese Unie.

19 - ERKENNING

U erkent en aanvaardt dat uw gebruikersnaam en wachtwoord het bewijs vormen van uw identiteit en dat het feit dat u het vakje "Door u aan te melden gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Circular" aanvinkt wanneer u een bestelling plaatst, en de gegevens die door de Website worden geregistreerd en onder redelijke veiligheids- en integriteitsomstandigheden door Circular en de onderaannemers daarvan worden opgeslagen, het bewijs vormen van uw instemming met de GCS zoals hierin uiteengezet, met alle transacties en uitwisselingen met Circular en uw erkenning van uw betalingsverplichting.

20 - GEGEVENSBESCHERMING

Het verzamelen van persoonsgegevens door de Klant vindt plaats in overeenstemming met de AVG. Verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden die zijn gedefinieerd in de AVG. Als zodanig is de bewaartermijn van de gegevens vijf (5) jaar vanaf de besteldatum. Aan het einde van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd of gearchiveerd, zodat Circular aan haar contact- en wettelijke verplichtingen kan voldoen.

Uw gegevens worden verwerkt door de interne teams van Circular in het kader van de klantenrelatie.

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet en verwijdering op elk gewenst moment uitoefenen en het lot van uw gegevens na uw overlijden bepalen door een brief of e-mail te sturen, samen met een identiteitsbewijs, naar het volgende adres: support@circular.xyz - Circular, 78 Avenue des Champs Elysées, Bureau 326, 75008, Paris rue de Paris FRANCE.

21 - VERWIJZINGSPROGRAMMA

Bij elke aankoop van een Sizing Kit product volgens deze GCS, ontvangt de Klant per e-mail een persoonlijke kortingscode die de korting aangeeft die wordt toegepast op zijn/haar bestelling.

Deze promotiecode kan door de Klant (de Verwijzer) gedeeld worden met zijn familie en vrienden, maar zal niet gedeeld worden op verwijzingswebsites. De Verwijzer garandeert de promotiecode te gebruiken op een wettige, niet-schadelijke, persoonlijke en niet-commerciële manier volgens deze GCS. Bij het gebruik van de promotiecode zal de Klant het systeem niet manipuleren door middel van een derde partij, macro, script, of enige frauduleuze identiteiten, of enige andere geautomatiseerde methoden. Bij elke aankoop van een Product op de website www.circular.xyz , geniet elke Klant die de promotiecode gebruikt een onmiddellijke korting op zijn/haar aankoop.

Zodra de volledige betaling van de bestelling is gedaan (in het geval van meerdere betalingen, de laatste betalingsdatum) en zonder enige teruggave binnen de herroepingstermijn, zal de Verwijzer profiteren van het verwijzingsprogramma.

De voordelen worden ten vroegste twintig (20) dagen na de verzending van het Circular-product verkregen (in geval van meerdere betalingen, op de laatste betaaldatum). De promotiecode is alleen geldig voor online bestellingen en kan niet worden gebruikt in winkels. Bovendien is deze promotiecode niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen, promoties en kortingen.

De Verwijzer garandeert kennis te nemen van de GCS van de partner. Eventuele extra kosten die door de partner worden toegepast, zijn voor rekening van de Verwijzer.

CIRCULAR behoudt zich het recht voor om elke promotiecode die wordt gebruikt in strijd met het verwijzingsprogramma te deactiveren. Circular behoudt zich het recht voor om over te gaan tot terugbetaling van alle bedragen die zijn verkregen door frauduleus of onrechtmatig gebruik van de promotiecode en over te gaan tot annulering van de bestelling.

CIRCULAR behoudt zich het recht voor om iedere aanbieding, korting en/of promotie te allen tijde en om welke reden dan ook te verwijderen door deze GCS te wijzigen, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De Klant erkent dat de promotiecode op elk moment kan vervallen.

22 - GESCHILLEN

In het geval van een geschil tussen de verkoper en de consument, zullen zij streven naar een minnelijke schikking.

Bij het ontbreken van een minnelijke schikking heeft de consument de mogelijkheid om zich binnen een jaar na de datum van de schriftelijke klacht gericht aan de beroepsbeoefenaar vrij te wenden tot de consumentenbemiddelaar waarbij de beroepsbeoefenaar is aangesloten, namelijk de Vereniging van Europese Mediators (AME CONSO).

De consument moet een verzoek om bemiddeling indienen:

  • hetzij door het daarvoor bestemde formulier in te vullen op de website van AME CONSO: www.mediationconso-ame.com;
  • of per post geadresseerd aan AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS.

23 - TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTEN

De GCS is opgesteld in het Frans en in het Engels en valt onder de Franse wetgeving.

De Partijen komen overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Verdrag van Wenen) van 11 april 1980 niet van toepassing is. In het geval dat een bestelling wordt geplaatst door een Klant in een staat buiten de Europese Unie, erkennen en komen de Partijen overeen dat het Verdrag van La Haye van 18 maart 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken van toepassing is.

Neem voor elk probleem eerst contact op met CIRCULAR op het onderstaande adres:

CIRCULAR

78 av. des Champs-Elysées, Bureau 326, 75008 PARIJS - Frankrijk

E-mail: support@circular.xyz